Események áttekintése 2002-től napjainkig >>>

Semmelweis Egyetem Baráti Körének története

A kezdetektől 2003-ig

Az Egyetemen töltött diákévek mindenki számára maradandó emléket jelentenek. A diploma átvétele, az avatás búcsúpercei után mégis keveseknek marad kapcsolata az Alma Materrel. E kapcsolatot kívánja elősegíteni - a világ nagy egyetemeihez hasonlóan - az 1989. óta tevékenyen működő Baráti Kör.

Megalakulását 1988-ban Prof. Dr. Somogyi Endre, az Egyetem akkori rektora kezdeményezte. A Baráti Kört azzal a gondolattal indította el a Magyar Orvosok Világszövetségének Kongresszusa alkalmával 1988 nyarán, hogy számos külföldi ország egyetemeit támogató társasághoz hasonlóan jöjjön létre a Semmelweis Orvostudományi Egyetemet is támogató egyesület, legyen egy Baráti Kör, amelynek tagja lehet az Egyetem minden volt orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatója, illetve oktatója; rajtuk kívül bárki, aki a Kör célkitűzéseivel egyetért, bárhol is él a nagyvilágban.

Így a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Baráti Köre alapcéljában azért jött létre, hogy az Alma Matert, a Budapesti Orvostudományi Egyetemet és annak valamennyi jogutódját hagyományaiban tisztelve, őrizve, igyekezzen támogatást adni az Egyetem jelen és jövőbeni tevékenységeinek. A Semmelweis Egyetem közvetlen és megszakítás nélküli utódja, folytatója az 1769 óta fennálló Tudományegyetem Orvosi Fakultásának (1774 óta gyógyszerészképzéssel), a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Fakultásának, az 1951-ben önállósult Budapesti Orvostudományi Egyetemnek, amelyen 1955-től már Általános Orvosi, Fogorvosi, Gyógyszerésztudományi Kar működött. Az Egyetem 1969-ben vette fel világhírű volt professzorának, Semmelweis Ignácnak a nevét, majd 2000-ben az egyetemi integráció folytán a Semmelweis Egyetem nevet. E folytonosság az elmúlt 50-60 évtől számos professzort, oktatót, munkatársat, hallgatót tesz az előző neveken szereplő Egyetem kortársává.

A Kör ápolni kívánja Egyetemünk hagyományait, nagy fiainak, tanárainak, tudósainak emlékét, ezen kívül a jelen kiemelkedő személyiségeinek munkásságát is széles körben kívánja ismertetni, népszerűsíteni. Az Egyetem múltjának, hírnevének öregbítése érdekében a Kör pályázatokat hirdetett meg, melyeknek témája Egyetemünk e századi kiemelkedő oktató, iskolateremtő egyéniségei életútjának leírása, munkásságuk és tevékenységük mai hatásának bemutatása, különböző dokumentumok, emlékek gyűjtése volt, egyben ennek fő célja egy összefogó hagyományőrzés azokról az idősebb kollegákról, akik maradandót alkottak az Egyetemen. Az Egyetem Központi Könyvtára külön helyet biztosított ezeknek az írásműveknek a megőrzésére.

A Kör éves programjában szerepel kórházlátogatással egybekötött kirándulások szervezése, az ország neves intézményeinek, tájainak megismerésére. Az elmúlt években több vidéki kórházat látogatott meg a Baráti Kör. A kirándulásokat a helyi nevezetességek és az előre megszervezett kulturális programok tették emlékezetessé. Rendezvényeink tudósaink, kutatóink, oktató egyéniségeink emlékének ápolását, a tudomány egy-egy apró, ám igen érdekes szeletének felvillantását célozzák. Az előadásoknak nem szűken az orvosi tudományról szóló szokásos témái vannak, hanem egy kicsit változatosabb, más szemszögből való megközelítése az orvosi pályának, mint pl.: utazási beszámolók, saját élmények kongresszusi részvétel alkalmával, tapasztalatcsere tudományos ismeretekről. A művészetet pártoló orvosok egy-egy klubdélutánon közreműködve akár zeneművel, akár prózai fellépéssel, vagy az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek között oly gyakori képzőművészek saját kiállításukkal gazdagítva teszik élvezetessé az összejöveteleket.

A Baráti Kör jelenleg több, mint 1000 tagjának közel egyharmada külföldön él. Rendezvényeinken az elmúlt években számos külföldi tagunk is előadott. Az évek során az Amerikai-Magyar Orvosszövetséggel kialakult kapcsolat eredményeként Egyetemünk több hallgatóját és pályakezdő szakemberét sikerült amerikai tanulmányúthoz segíteni. Az elmúlt években a Magyar Orvostörténeti Társasággal is sikerült szoros együttműködést kialakítani, több közös rendezvényt tartani.

A Baráti Kör a fiatalok támogatását tekinti egyik fő célkitűzésének. Ennek a törekvésnek az elérésében külföldön élő tagok is segítséget nyújtanak, főleg azoknak a fiatal pályakezdő kollegáknak, vagy hallgatóknak, akik anyagi helyzetük miatt segítséget igényelnek. Ennek értelmében Dr. Balázs Dezső (Amerikai Egyesült Államok) felkérésére, adományából évente meghirdetjük a "Dr. Balázs Dezső & Walter Julianna" pályázatot, melyben támogatni kívánjuk a sikeres pályázó külföldi tanulmányútját, vagy kongresszusi részvételét. A nyertesek élménybeszámoló tartásával gazdagíthatják a rendezvények programját. Az "Orvostudományi Képzésért Alapítvány" létrehozásával újabb lehetőség nyílt arra, hogy tanulmányutak alkalmával számos távoli ország megismerésére, szakmai élmények gyűjtésére adjon módot és segítséget a Kör.

Támogatjuk a hallgatók sportversenyeit (pl. Medikus Kupa, A Tudás Útja futóverseny). Az évente megrendezésre kerülő Egyetemi Kosárlabda Bajnokság teljes szponzorálását vállalta a Baráti Kör. A megrendezésre került jótékonysági hangversenyek bevételét közérdekű támogatási célokra fordítottuk. A Kör hozzájárult különböző egyetemi intézmények felújításához, jubileumi ünnepségek költségeihez, tudományos fórumok, évfolyamtalálkozók megrendezéséhez. Alapítványok számára nyújtott támogatást, hazai és külföldi tudományos utakhoz orvostanhallgatóknak és fiatal kollegáknak ad anyagi támogatást. A végzős orvos, fogorvos, gyógyszerész hallgatók avatásán a Baráti Kör emléklappal köszönti az avatandókat, egyúttal tájékoztatást ad a Kör létéről és felhívja a figyelmet a Baráti Kör soraiba történő belépésre. A Baráti Kör ma már az Egyetem szerves része. Dinamikus fejlődése, népszerűsége biztosíték, hogy egyre több volt diákja és oktatója tudja továbbra is magáénak az Alma Matert!

Budapest, 2003. február

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385