A Semmelweis Egyetem Baráti Köre Elnökének
2015. évi tájékoztató körlevele.


KEDVES TAGTÁRSUNK, BARÁTUNK!


Tisztelettel és barátsággal kívánjuk, hogy
2015
EREDMÉNYEKBEN ÉS ÖRÖMÖKBEN
gazdag esztendő legyen az ÖN ÉS SZERETTEI számára!


Őszinte hálával köszönjük, hogy az elmúlt évben tagságával és/vagy más úton támogatta a Baráti Kör sokrétű tevékenységét!
Ez évben szintén kérjük szíves támogatását!


Azzal a reménnyel ismertetjük a 2014. év eredményeit, valamint a 2015. évi terveinket, hogy ezek örömeiben Ön is készséggel osztozik velünk és továbbra is részt vállal programjaink megvalósításában. Nyilvánvalóan, a Baráti Kör csupán akkor tudja sikeresen fenntartani, s újabbakkal gyarapítani alkotó tevékenységét, ha Ön támogatja a Kört a rendezvények látogatásával, a Semmelweis Egyetem értékes hagyományainak ápolásával, új hazai és külföldi tagok toborzásával, adományozók szervezésével, s nem utolsósorban adománnyal (további információ a 7. oldalon található*). Ön is büszke lehet arra, hogy évről-évre öt különböző, ma már közismert, pályázható Baráti Kör díjjal segítjük, serkentjük elitteljesítményre az egyetemi ifjúságot! A legutóbbi években, közgazdasági okoknál fogva, csökkent a bevételünk, így csak akkor tudjuk folytatni az eddigi szinten a nagyszerű ifjúsági programokat, ha e csökkenő tendenciát megfordítjuk. A Kör hatékonyságának elengedhetetlen feltétele az is, hogy tovább növeljük tagjaink létszámát, s Ön segítsen a tagtoborzásban. Hangsúlyozzuk, hogy életkorra és foglalkozásra való tekintet nélkül tagjaink soraiba várjuk mindazokat, akik bármilyen okból szimpatizálnak célkitűzéseinkkel, s a Semmelweis Egyetemmel. A Jelentkezési lap letölthető az internetes honlapunkról (www.baratikor.sote.hu), de kérhető – befizetési csekkel együtt – közvetlenül is e-mailen (baratikor@semmelweis-univ.hu) vagy telefonon (210-2930/56385) Halász Andrea munkatársunktól. A Baráti Kör aktív taglétszáma jelenleg 620 fő, a túlnyomó többség támogatja tevékenységünket évi tagdíjjal, sokan azt jelentősen meghaladó összeg adományozásával, valamint szellemi munkával. Mindezt baráti köszönettel nyugtázzuk!

1.) Emlékezetes sikerrel tartottuk meg kulturális-tudományos klubösszejöveteleinket, valamint a múzeumlátogatási programunkat 2014-ben is. Élményt adó prezentációkkal tiszteltek meg bennünket felkért kiváló előadók, akiknek ezúton külön is kifejezzük köszönetünket.

A rendezvények évi programját, kronológiai sorrendben, a következőkben foglaljuk össze:

 • Január 29.: Prof. Dr. Merkely Béla igazgató „A kardiológia jelene és jövője Egyetemünkön”;
  Dr. Szász A. Marcell (a Baráti Kör „Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna” pályázatának 2013. évi díjazottja) „A jövő ígérete a diagnosztikában”
 • Február 26. (Fogorvosi Tagozat): Prof. Dr. Hermann Péter dékán „Fogász vagy fogorvos, ez itt a kérdés”;
  Dr. Molnár Bálint egyetemi tanársegéd „Egyszeres és többszörös ínyrecessziók korszerű sebészi rekonstrukciós lehetőségei”
 • Március 26.: Prof. Dr. Rosivall László intézetigazgató „Vese-mese”; Kathy-Horváth Lajos hegedűművész „A barátság” (improvizációk); Madarassy István szobrász- és ötvösművész „Dante Isteni színjátéka tűzecsettel”
 • Április 30.: Prof. emer. Dr. Anderlik Piroska „Rektoraink sírjai”;
  Prof. Dr. Falus András akadémikus „Mit öröklünk és mit nem?”
 • Május 28.: Dr. Kovács András osztályvezető főorvos „Életutam, amerre haladok (szíjgyártó-széktől a műtőasztalig)”;
  Dr. Nguyen Minh Tu egyetemi tanársegéd (a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjasa, 2013) „A stressztől a metabolikus szindrómáig”
 • Szeptember 24.: Prof. Dr. Radák Zsolt intézetigazgató „A TF és a sporttudomány jelene és jövője”;
  Dr. Timár Csaba (a Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjasa, 2013) „Emberi neutrofil granulociták egy sejten kívüli baktérium ellenes mechanizmusa: a mikrovezikulák”
 • Október 29.: Prof. Dr. Hunyady László akadémikus, intézetigazgató, az ÁOK dékánja „Az ÁOK ma és holnap”;
  Dr. Gőbl Gábor tudományos tanácsadó „A helyszíni mentőellátás fejlődése”;
  Prof. Dr. Szathmári Miklós igazgató „Dr. Podhradszky Lajos belklinikai orvos emlékezete”
 • November 26.: Dr. Molnár László levéltárvezető „Szentágothai János irathagyatéka a Semmelweis Egyetem Levéltárában”
  Dr. Garbaisz Dávid érsebész rezidens (a Baráti Kör „Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna” pályázatának 2014. évi díjazottja) „A fiatalság támogatása a jövő alapjainak megteremtése”

Egyéb programok 2014-ben

 • Március 14.: Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna, valamint Korányi F. Tudományos Fórum pályázati díjak átadása (Dr. Némedy Edit, BK elnök)
 • Május 15.: Látogatás a Fűvészkertbe és a Magyar Természettudományi Múzeumban Dr. Főzy István főmuzeológus tárlatvezetésével (Horosz Áronnal, az Alumni Iroda vezetőjével közös szervezésben)
 • Június 30.: Semmelweis-szobor koszorúzása (Dr. Schmidt Péter, Dr. Somosi György, BK elnök)
 • Október 18.: Az első Semmelweis emlékséta Pesten és Budán (együttműködésben az SE Alumni Iroda vezetőjével, Horosz Áronnal, valamint a Semmelweis-év Emlékbizottsággal)
 • November 4.: Magyar Orvos Hősi Halottak Emlékművének koszorúzása meghívásra, rektori jóváhagyással (Dr. Kelemen Zsolt és felesége)
 • November 22.: Kiváló Doktorandusz-díjak átadása (Dies Academicus, Dr. Némedy Edit, BK elnök)
 • December 8.: Kerpel Tehetséggondozó Program díjainak átadása (BK elnök)

2.) 2015. folyamán is igényes és gazdag program vár ránk. Felkért előadóink nevét ABC sorrendben, előadásaikat előzetes címmel soroljuk fel:

Nagyelőadás programok terve 2015-ben

 • Csáky Pál (Szlovákia), a program előkészületben „Szlovákiai és magyarországi egyetemek közötti kapcsolatok”
 • Prof. Dr. Ferdinandy Péter „A farmakológia oktatása és kutatása az ÁOK-n”
 • Dr. Gaál Péter egyetemi docens, dékán „Lendületben az SE Egészségügyi Közszolgálati Kar”
 • Prof. Dr. Gál János klinikai rektorhelyettes „Az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika”
 • Prof. Dr. Jobbágy Ákos oktatási rektorhelyettes (BME) „Egészségügyi mérnökképzés mesterfokon a Semmelweis Egyetemmel közösen”
 • Kahlichné Prof. Dr. Simon Márta „100 éves a magyarországi védőnői hivatás”
 • Prof. emer. Dr. Kendrey Gábor „Az Alma Matertől az Alma Materig”
 • Dr. Kiss László (Szlovákia) „Az elsők legjobbjai: Chernyei János, Haidenreich Lajos és Stipsics Ferdinánd Nagyszombatban végzett doktorok emlékezete”
 • Prof. emer. Dr. Lozsádi Károly „Szívkatedrális a gótikában”
 • Prof. Dr. Mernyei Mária „Egy magyar orvosnő Japánban”
 • Prof. emer. Dr. Monos Emil „A magyar élettani tudományok öröksége”
 • Prof. emer. Dr. Nagy Zoltán „A Lipótmezőtől az Amerikai útig”
 • Dr. Németh Zsolt egyetemi docens, dékánhelyettes (Fogorvosi Tagozat, február 25.) „Mit keres egy általános orvos a szájsebészeten?”
 • Prof. emer. Dr. Palkovits Miklós „Óceánon átívelő tudományos kutatás”
 • Prof. Dr. Tóth Miklós, előző TF dékán „Utam a TF dékánságig”
 • Prof. Dr. Várady Zoltán „A SOTE-tól a Frankfurti Vénaklinikáig”
 • Prof. Dr. Wenger Tibor „Babits Mihály betegségei. Különös tekintettel életének utolsó három évére” (január 28.)
 • Prof. Dr. Wéber György igazgató „Műtéttan most és 150 évvel ezelőtt”

Rövid programok terve 2015-ben

 • Prof. emer. Dr. Anderlik Piroska „Rektoraink sírjai - 2”
 • Dr. Bencsik Péter szerkesztőségvezető „Az Akadémiai Kiadó a magyar természettudományosságért”
 • Dr. Döbrentey Zsolt klinikai gyakornok (Fogorvosi Tagozat, február 25.) „Esztétikus restaurációk a fogászatban”
 • Kathy-Horváth Lajos hegedűművész „Improvizációk”
 • Prof. Dr. Kelemen Zsolt „Tiszteletadás a magyar hősi halott orvosok emlékének”
 • Dr. Martikány István főmérnök „Az audiológia mérnök szemmel Egyetemünkön”
 • Dr. Némedy Edit „Dr. Balázs Dezső és adománya”
 • Dr. Pataki Gergely sebész és plasztikai sebész szakorvos „Magyar alapítású plasztikai sebészeti misszió Bangladesben”
 • Prof. Dr. Rosivall László „A Semmelweis-kehely” (január 28.)
 • A Baráti Kör által díjazott egyetemi PhD és graduális hallgatók rövid szakmai, ill. kulturális prezentációi

Rendkívüli programok 2015-ben a Semmelweis-emlékév alkalmából

 • Semmelweis emlékséták magyar és angol nyelven, egyetemünkön belül és kívül, együttműködésben az SE Alumni Iroda vezetőjével (Horosz Áron)
 • Semmelweis-filmekből válogatott bemutató/k (1 vagy 2 alkalom), együttműködésben a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum főigazgatójával (Dr. Varga Benedek) és az SE Alumni Iroda vezetőjével (Horosz Áron)
 • A Semmelweis-év Emlékbizottság tevékenységének eszmei támogatása

Rendkívüli program a Baráti Kör fennállásának 25. évfordulója alkalmából

 • Könyvkiadás és bemutató: A Semmelweis Egyetem Baráti Körének első negyedszázada az Egyetemért (Semmelweis Kiadó), szerkesztők: Dr. Molnár László, Prof. emer. Dr. Donáth Tibor. Rektori támogatás várható, rendkívüli adomány felajánlása máris történt Prof. Dr. Schmidt Pétertől és Prof. Dr. Fekete Györgytől, továbbiakat is örömmel fogadunk
 • Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna pályázati díjak, valamint a Doktorandusz Kiválósági Díjak összegének emelése 250-250eFt-ra

3.) Az egyetemi ifjúság támogatására, mint fentebb írtuk, 2014-ben is kiemelt hangsúlyt helyeztünk:

 • A Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna pályázat keretében 80-80eFt-os díjat nyertek Dr. Garbaisz Dávid PhD-hallgató (I. Sz. Sebészeti Klinika) az Európai Cardiovascularis és Endovascularis Társaság 2014. április 24-27. közötti, Nizzában megrendezésre került 63. nemzetközi kongresszusán való részvételének támogatására, Dr. Tárnoki Ádám Domonkos egyetemi tanársegéd és Dr. Tárnoki Dávid László egyetemi tanársegéd (Radiológiai és Onkoterápiás Klinika) az Európai Tüdőgyógyász Társaság 2014. szeptember 6-10. között, Münchenben megrendezésre került éves konferenciáján való részvételének támogatására.
  A Semmelweis Egyetem kollégiumainak főigazgatója, Dr. Godó Ferenc kezdeményezésére a Baráti Kör összesen 100eFt-os díjjal jutalmazta a 2014. évi Korányi Frigyes Tudományos Fórum kiváló teljesítményt nyújtó diákszereplőit.
  Egyetemünk Testnevelési és Sportközpontjának igazgatója, Dr. Kiss Kálmán kérésére a Baráti Kör 200eFt-ot biztosított a 42. Medikus Kupa megrendezésének támogatására.
  A díjat igazoló emléklapokat a Semmelweis Egyetem március 14-i ünnepségén adtuk át (Dr. Némedy Edit és a BK elnöke).
 • A Baráti Kör Doktorandusz Kiválósági Díjainak (100-100eFt) átadására 2014. november 22-én, a hagyományos egyetemi Dies Academicus ünnepi szenátusi ülés keretében került sor (Dr. Némedy Edit és a BK elnöke). Az egyik díjazott Dr. Varjú Imre az Orvosi Biokémiai Intézet PhD-hallgatója (témavezető: Dr. Kolev Kraszimir), aki az 5,7 impakt faktoros Journal of Thrombosis and Haemostasis és a 3,2 impakt faktoros Biochemistry című nemzetközi szakfolyóiratokban megjelentetett két közleményével nyerte el a díjat. A másik díjnyertes Dr. Szeitner Zsuzsanna az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 2014-ben végzett PhD-hallgatója (témavezető: Dr. Mészáros Tamás). A díjat a 6,7 impakt faktoros Chemical Communications című szaklapban megjelent munkájával nyerte el.
 • A Kerpel-Fronius Ödön díjat a Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanácsa, a Semmelweis Egyetem Baráti Köre 50-50eFt-os támogatásával Dr. Gara Editnek és Dr. Marosi Attilának ítélte oda kiemelkedő tanulmányi, szakmai és közéleti tevékenységük elismeréseképpen. A díjak átadására 2014. december 8-án a Kerpel Tehetségnapon, ünnepélyes keretek között került sor (BK elnöke).

4.) A Baráti Kör ifjúsági díjait 2015-ben ismét öt ágon szeretnénk meghirdetni! Ezek:

 • A hagyományos Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna ifjúsági pályázat: 60-80-110eFt-os díjak.
 • Az egyetemi testnevelés támogatása: 250eFt.
 • Összesen 250eFt díjazás kiváló doktorandusz (PhD) hallgatók jutalmazására – a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsával együttműködve.
 • A Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Program támogatása 2x50eFt-os Kiválósági Díjjal – együttműködés a Kerpel-Fronius Program Tanáccsal.
 • A Korányi Frigyes Tudományos Fórum kiváló teljesítményt nyújtó diákszereplőinek jutalmazása: 100eFt – a Fórum zsűrijének javaslata alapján.

5.) A Semmelweis Napi egyetemi ünnepség keretében, a Baráti Kör képviselői – Dr. Schmidt Péter, Dr. Somosi György és a BK elnöke - is helyeztek el koszorút a belső telepi Semmelweis szobor előtt. 2015-ben szintén tervezzük a koszorúzást. Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulóján, augusztus 13-án is részt kívánunk venni az emlékünnepségen.

6.) A Társasági Törvény szerinti alapszabályunkat követve, 2014-ben is megtartottuk a Baráti Kör két Vezetőségi és Felügyelő Bizottsági ülését (V. 28. és X. 29.), valamint Vezetőségválasztó Közgyűlését (XI. 26.), amely egyhangúlag jóváhagyta a Vezetőség legutóbbi 3 éves tevékenységét (a jegyzőkönyvek megtekinthetők a Baráti Kör irodájában), valamint a Jelölőbizottság előterjesztését a tisztségviselőkre és új vezetőségi tagokra (teljes névsor a honlapunkon megtekinthető).

7.) Internetes honlapunk (www.baratikor.sote.hu) működtetése, gyarapítása továbbra is folyik, a Vezetőségválasztó Közgyűlés is jegyzőkönyvbe foglalta köszönetét a közreműködő informatikus munkatársainknak színvonalas, önzetlen közreműködésükért. Az internetes portál nélkülözhetetlen hírmédiánk a friss hírekkel. Értékápoló és értékfeltáró adatbázis is ez, folyamatosan gyarapítjuk. A Körrel kapcsolatos általános tájékoztatás (Vezetőség, Történet, Alapszabály, Belépési nyilatkozat) és naprakész új információk mellett hozzáférhető a rektorok, a dékánok, az első tanszékvezetők, illetve intézetigazgatók, valamint a Kör elnökeinek Galériája (kétszáz felett a portrék-életrajzok száma), továbbá számos egyetemi intézetünk elektronikus múzeuma (újabban kiegészítve történeti kronológiáikkal) és sok, elhangzott értékes előadás képekkel gazdagon dokumentált, szerkesztett változata. Dr. Molnár László (Központi Levéltár vezetője, a BK újonnan választott titkára) és Dr. Kovács Éva (Nyelvi Kommunikációs Központ igazgatója) irányításával, Árva-Tóth Réka informatikus közreműködésével tovább folytatjuk a Galéria adatainak bővítését is, valamint angol változatának fejlesztését (az angol nyelvű Dékánok galériája már megnyílt).

8.) A Semmelweis Egyetem újság továbbra is fontos „szócsöve” a Baráti Körnek. A Szerkesztőbizottság tiszteletbeli elnöke Prof. emer. Dr. Donáth Tibor és Urbán Beatrice olvasószerkesztő, valamint a Szerkesztőség munkatársai fokozott figyelemmel gondozzák híreinket, beszámolóinkat. Minden klubtalálkozón díjtalanul hozzá lehet jutni a lap legújabb példányaihoz, elektronikus változata pedig elérhető az interneten honlapunk révén is (www.baratikor.sote.hu: „Kapcsolatok” menüpont). Együttműködési lehetőségünk a Szinapszis hallgatói lappal is fennáll.

9.) Továbbra is nyitottak maradunk, hogy ápoljuk, fejlesszük a kapcsolatokat hazai és külföldi társaságokkal, intézményekkel, szervezetekkel, így a társegyetemekkel, a Magyar Orvostörténelmi Társasággal, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltárral, a Magyar Orvosok Nemzetközi Akadémiájával (WHMA), a Düsseldorfi Semmelweis Társasággal, az Amerikai-Magyar Orvosszövetséggel (HMAA), a Finn-Magyar-Észt Orvos Társasággal.

Egyetemünk Alumni Irodájával (vezető: Horosz Áron) továbbra is élő az együttműködés. Egyeztetjük és saját hírfelületeinken (honlap, e-mail) együtt hirdetjük a következőket: Baráti Kör összejövetelei, Alumni kulturális programjai, Alumni kirándulásai. A Magyar Természettudományi Múzeum látogatását közösen szerveztük 2014-ben. Ez évben, a Semmelweis-emlékév alkalmából, szervezünk további történelmi emléksétákat Egyetemünkön belül és kívül. Semmelweis filmekből válogatás bemutatását a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár főigazgatója, Dr. Varga Benedek közreműködésével tervezünk.

10.) A Baráti Kör programjainak megvalósításához nélkülözhetetlen forrás a rendszeres szolgáltatások biztosítása az Egyetem intézményei részéről – mindezekért hálás köszönetünket fejezzük ki, különösen a következőknek:

Prof. Dr. Szél Ágoston a Semmelweis Egyetem rektora és szakmai-adminisztratív-gazdasági munkatársai, Aknai Károlyné pénztáros, Dr. Kovács Éva a Nyelvi Kommunikációs Központ igazgatója és munkatársai, Dr. Mészáros György az EOK főigazgatója és munkatársai, Dr. Molnár László a Központi Levéltár vezetője és munkatársai, Dr. Táncos László a Semmelweis Kiadó igazgatója és munkatársai.

E helyen is külön köszönetet mondunk mindazoknak, akik a minimum tagdíj feletti befizetésekkel támogatták, illetve támogatják közös céljaink megvalósítását, s ezt továbbra is kérjük 2015-ben!

Külön köszönjük az Egészséges Nemzedékért Alapítvány példaadó szponzori támogatását!

Újévi jókívánságainkat megerősítve, szeretettel várjuk a személyes találkozásokat Önnel, szeretteivel, munkatársaival, barátaival a Kör rendezvényein!

Nagyrabecsüléssel és üdvözlettel, a Baráti Kör Vezetőségének minden tagja nevében,

Budapest, 2015. január 2.

Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke


* A Baráti Kör működésének fenntartása – az Egyetem által nyújtott támogatás mellett – a tagság által fizetett tagdíj, illetve adományok segítségével történik. A tagdíj címén javasolt támogatás összege magyar állampolgárságú aktív dolgozók esetében legalább 1500Ft/év, nyugdíjasok és egyetemi hallgatók esetében pedig legalább 500Ft/év. (Kérjük, hogy a csekken történő befizetést lehetőleg még január-február folyamán szíveskedjék megtenni, így csökkenthető a banki kezelési költség.)
Külföldön élő aktív dolgozó tagjainknak legalább 50 USD/év, nyugdíjas tagok esetében pedig 20USD/év, illetve a megfelelő forint, vagy euro összegű tagdíj javasolt. A befizetés külföldről történhet levélben küldött személyi csekk révén „Semmelweis University Alumni Association – Baráti Kör” megjelöléssel; banki átutalás esetén pedig az alábbi címre:

Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)
SOTE Baráti Kör (1085 Budapest, Üllői út 26.)
Számlaszám: 10300002-20314006-00003285
(SWIFT-kód: MKKB HU HB)
(IBAN szám: HU09 1030 0002 2031 4006 0000 3285)


Letölthető anyag


2015.01.26.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385