A Semmelweis Egyetem Baráti Körének
újévi tájékoztató körlevele - 2012.


TISZTELT TAGTÁRSUNK
ÉS JÖVŐBENI TAGTÁRSUNK!


Baráti szeretettel kívánjuk,
hogy 2012
teljesülő SZÉP vágyakban bővelkedő esztendő legyen az ÖN SZÁMÁRA IS!


Szívből köszönjük, ha Ön az elmúlt évben bármilyen módon támogatta
a Baráti Kör tevékenységét, kérjük támogatását ez évben is!


Azzal a reménnyel ismertetjük a 2011. év eredményeit és a 2012. évi terveinket, hogy ezek örömeiben Ön is szívesen osztozik, illetve célkitűzéseink elérésében Ön is aktív részt vállal. A Baráti Kör csupán akkor tudja sikeresen fenntartani, s újabbakkal gyarapítani kreatív programjait, ha Ön támogatja a Kört a rendezvények látogatásával, a Semmelweis Egyetem értékes hagyományainak ápolásával, új hazai és külföldi tagok toborzásával, s nem utolsósorban adománnyal (további információ a 6. oldalon található*) és adományozók szervezésével. Minden tagunk büszke lehet arra, hogy évente már öt különböző, pályázható Baráti Kör díjjal támogatjuk, serkentjük elitteljesítményre az egyetemi ifjúságot! A Kör hatékonyságának egyik elengedhetetlen feltétele az is, hogy tovább növeljük tagjaink létszámát, s Ön csatlakozzon hozzánk, ha jelenleg még nem tagunk, ill. segítsen a tagtoborzásban. Hangsúlyozzuk, hogy életkorra és foglalkozásra való tekintet nélkül tagjaink soraiba várjuk mindazokat, akik bármilyen okból szimpatizálnak célkitűzéseinkkel, illetve a Semmelweis Egyetemmel. A Jelentkezési lap letölthető az internetes honlapunkról (www.baratikor.sote.hu), de kérhető - befizetési csekkel együtt - közvetlenül is e-mailen (baratikor@semmelweis-univ.hu), vagy telefonon (210-2930/56385) Halász Andrea munkatársunktól. A Baráti Kör aktív taglétszáma jelenleg 616 fő, a túlnyomó többség évi tagdíjjal, sokan azt jelentősen meghaladó összeg adományozásával támogatják tevékenységünket; mindezt baráti köszönettel nyugtázzuk.

1.) Klubösszejöveteleinket emlékezetes sikerrel tartottuk meg 2011-ben is. Vezetőségi tagjaink mellett, felkért kiváló "külső" előadók tiszteltek meg bennünket élményt adó prezentációkkal, akiknek ezúton is kifejezzük köszönetünket.

Rendezvényeink egész évi programját, kronológiai sorrendben, a következőkben foglaljuk össze:

 • Január 26.: Dr. Tulassay Tivadar rektor úr vendégei voltunk a Semmelweis Szalonban, kényszerű távolléte miatt azonban az utolsó napon változtatni kellett a programot: Dr. Monos Emil - Dr. Molnár László "BOTE, SOTE, SE Az önálló orvosegyetem első 6 évtizedének történeti kronológiája"; a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program hallgatóinak rövid kulturális műsora: Orbán Judit (jazz-ének), Tóth Zsombor (csembaló)
 • Február 23. (Fogorvosi Tagozat): Dr. Fejérdy Pál dékán "Bumeráng, avagy másodszor a Fogorvostudományi Kar élén"; Berze Ildikó fogorvostanhallgató, a Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete Budapesti Helyi Bizottságának elnöke "Tájékoztató a hallgatói egyesület munkájáról, különös tekintettel a prevenciós tevékenységre"
 • Március 30.: Simon Katalin levéltáros (Budapest Főváros Levéltára) "A 18-19. századi magyarországi orvosi professzionalizáció kérdései"; Dr. Bogárdi Mihály ny. főorvos "Családi kör: két évszázad a gyógyítás szolgálatában"
 • Április 27.: Dr. Lénárd László, a PTE rector emeritus-a "Éhségmotiváció és tanulás"; Dr. Máttyus István egyetemi adjunktus "Dr. Mátyus István"
 • Május 25.: Dr. Robert László (Párizs) "Huzella Tivadar, a kötőszövetkutatás úttörője"; Dr. Balogh Károly (Boston) "Apám, Balogh Károly professzor"
 • Szeptember 28.: Dr. Szél Ágoston általános rektorhelyettes "A Doktori Tanács elnöki tisztéből a Semmelweis Egyetem általános rektorhelyettességig"; Dr. Fröhlich Georgina (a Baráti Kör kiválósági díjasa, 2010) "Modern sugárterápia - Metszetképalkotó eljárásokon alapuló 3D-s brachyterápiás besugárzástervezés"
 • Október 26.: Dr. Karádi István ÁOK dékán "A díjas demonstrátortól a dékánságig"; Dr. Szijártó Attila egyetemi adjunktus (a Baráti Kör "Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna" pályázatának 2010. évi díjazottja) "Sebészeti kórállapotok modellezése"
 • November 30.: Dr. Boga Bálint főorvos "Gerhard van Swieten, Egyetemünk jogelődje alapításának kezdeményezője, a modern gerontológia előfutára". VEZETŐSÉGVÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉS.

2.) 2012. folyamán is igényes és gazdag kulturális klubprogramok várnak ránk. Felkért előadóink neveit ABC sorrendben, előadásaikat előzetes címmel soroljuk fel:

 • Dr. Balogh Károly emeritus professor "Életutam a Harvard Medical School professzorságig"
 • Bálint András színművész, színházigazgató "Orvosprofesszori környezetből a Radnóti Színpadig"
 • Dr. Bolberitz Pál c. apát, egyetemi tanár - PPTE "Egyetemeink közös gyökerei"
 • Dr. Gerber Gábor egyetemi docens, dékánhelyettes (FOK) "Radix in Anatomia"
 • Dr. Jávor András államtitkár "Orvosetika a globalizáció érájában"
 • Dr. Kiss László orvostörténész (Szlovákia) "Az elsők legjobbjai: Chernyei János, Haidenreich Lajos és Stipsics Ferdinánd Nagyszombatban végzett doktorok emlékezete"
 • Dr. Kovács András urológus-sebész főorvos "Életutam, amerre haladok"
 • Dr. Ligeti Erzsébet egyetemi tanár "Alkalmazott élettan - hátizsákkal"
 • Dr. Romics Imre klinikaigazgató egyetemi tanár "Az én katedrám"
 • Dr. Sándor József egyetemi tanár "A jövő sebészete"
 • Dr. Szathmári Miklós klinikaigazgató egyetemi tanár "Egyetemünk Korányi projektje"
 • Dr. Tóth Miklós egyetemi tanár, TF dékán "Utam a TF dékánságig"
 • Dr. Tulassay Tivadar egyetemi tanár, rektor "Egyetemünk jelene és jövője".

Rövid programok terve:

 • Bombera Krisztina riporter, műsorvezető "Miként látom én az Egyetem helyzetét a hírvilágban"
 • Dr. Hábetler András, a Magyar Operaház tagja: operaáriák
 • Nguyen Pham Bao Quynh egyetemi hallgató, Corvinus Egyetem "Életem Magyarországon Vietnamból bevándorolt orvos család gyermekeként"
 • Dr. Pintér Alexandra, BK PhD Kiválósági díjas "Szívvel-lélekkel"
 • Dr. Tárnoki Ádám PhD hallgató, Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program "Kutatópályám kezdete"
 • A BK által díjazott egyetemi PhD és graduális hallgatók, a Medikus Zenekar, valamint a Medika Fúvós-trió rövid szakmai, ill. kulturális prezentációi.

E klubprogramok időpontját, helyét meghirdetjük körlevelek, valamint a "Semmelweis Egyetem" és a "Szinapszis" újság, továbbá az internetes honlapunk révén. Az előadások előtt félórával büfével várjuk a résztvevőket.

3.) Az egyetemi ifjúság támogatására 2011-ben is kiemelt hangsúlyt helyeztünk:

 • A Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna pályázat keretében a 100 eFt-os első díjat Dr. György Bence PhD hallgató (Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézete) nyerte el a Baltimore-ban (USA) megrendezett CYTO 2011 elnevezésű nemzetközi kongresszuson történő részvétele támogatására. Ugyancsak nemzetközi kongresszusi részvétel - Joint Congress of SOE/AAO 2011, Genf - támogatására kapta Dr. Tátrai Erika PhD hallgató (Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika) a 80 eFt-os második díjat. A harmadik díj nem került kiosztásra. A díjakat a Semmelweis Egyetem március 12-i ünnepségén adtuk át.
 • A Semmelweis Egyetem kollégiumainak főigazgatója, Dr. Godó Ferenc kezdeményezésére a Baráti Kör 4x20 eFt-os díjjal jutalmazta a 2011. évi Korányi Frigyes Tudományos Fórum négy szekciójának 1-1 kiváló teljesítményt nyújtó diákszereplőjét.
 • Egyetemünk Testnevelési és Sportközpontjának igazgatója, Dr. Kiss Kálmán kérésére a Baráti Kör 200 eFt-ot biztosított a hallgatók testnevelésének és szabadidő sportjának fejlesztésére.
 • A Doktorandusz (PhD) Kiválósági Díj ünnepélyes átadása a Dies Academicus-on, november 5-én történt; a két 100 eFt-os díjat Dr. Krepuska Miklós és Dr. Pintér Alexandra nyerte.
 • A Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Kiválósági Díj ünnepélyes átadására a Kerpel Napon, 2011. december 8-án került sor; a két 50 eFt-os díjat Mihalik Ágoston (VI. évf.) és Dr. Prókai Ágnes (PhD hallgató) kapta.

4.) A Baráti Kör ifjúsági díjait 2012-ben is öt ágon kívánjuk meghirdetni!

 • A hagyományos Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna ifjúsági pályázat: 60-80-100eFt-os díjak.
 • Az egyetemi testnevelés támogatása: 250 eFt.
 • Két 100eFt-os díj kiváló doktorandusz (PhD) hallgatók jutalmazására - SE Doktori Tanáccsal együttműködve.
 • A Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Program támogatása két 50eFt-os Kiválósági Díjjal - együttműködés a Kerpel-Fronius Program Tanáccsal.
 • A Korányi Frigyes Tudományos Fórum kiváló teljesítményt nyújtó diákszereplőinek jutalmazása: 4x20 eFt - a konferencia zsűrijének javaslata alapján.

5.) Semmelweis Napon (július 1.), az Egyetem ünnepsége keretében, a Baráti Kör képviselői - Dr. Molnár László és Dr. Monos Emil - is helyeztek el koszorút a belső telepi Semmelweis szobor előtt. 2012-ben szintén tervezzük a koszorúzást.

6.) Vezetőségválasztó-tisztújító Közgyűlést tartott a Baráti Kör november 30-án. Titkos szavazással a Közgyűlés újraválasztotta az eddigi vezetőségi tagok többségét (teljes névsor: www.baratikor.sote.hu). Négy új tag került a Vezetőségbe: Dr. Kiss Jenő osztályvezető főorvos, Dr. Kiss Kálmán igazgató, Dr. Pavlik Gábor egyetemi tanár, és Dr. Schmidt Péter egyetemi magántanár.

Az elnöki beszámoló keretében ismertetésre került, hogy a Vezetőség milyen lépéseket tett a Baráti Kör jelenlegi helyzetének s jövőjének tisztázása, biztosítása érdekében. Az ezzel kapcsolatos rektori levelet nagy örömmel fogadta a Közgyűlés: "...minden akadály elhárult az elől, hogy mind a Rektor, mind a Szenátus a megszokott módon és mértékben segítse a Baráti Kör eddigiekben is igen eredményes tevékenységének folytatását. Így biztosíthatom Professzor urat arról, hogy természetesen továbbra is számíthatnak - az őszinte megbecsülés mellett - az egyetem vezetőségének konkrét támogatására."

Internetes honlapunk megújítása, korszerűsítése további fontos eredménye volt az évnek. A Közgyűlés egyöntetű tetszéssel fogadta el az új portált, amely a régi címen www.baratikor.sote.hu érhető el, s jegyzőkönyvbe foglalta köszönetét színvonalas, önzetlen munkájukért az EOK akkori informatikusainak (Major László, Ilonka Attila, Ondrejó Zoltán), továbbá Dr. Horváth Tamás egyetemi tanársegédnek (BK vezetőségi tag), Szirányi András informatikusnak - a honlap eddigi gondozójának, valamint az SE Informatikai Igazgatóság igazgatójának Dr. Tóth Barnabásnak és munkatársainak. A BK Vezetőség "Ad hoc" bizottsága segítette illetve segíti a fejlesztést Dr. Sótonyi Péter elnökletével, s Dr. Horváth Tamás, Dr. Molnár László, Dr. Táncos László és Dr. Monos Emil közreműködésével. A "Logo", amely megjelenik a portálon, Dr. Táncos László művészi alkotása.

Az internetes portál nélkülözhetetlen hírmédiánk. Értékápoló és értékfeltáró adatbázis is ez, folyamatosan gyarapítjuk. Kérem, látogassák rendszeresen! A Körrel kapcsolatos általános tájékoztatás (Vezetőség, Történet, Alapszabály) és naprakész új információk mellett hozzáférhető a rektorok, a dékánok, az első tanszékvezetők, ill. intézetigazgatók, valamint a Kör elnökeinek Galériája (kétszáz felett a portrék-életrajzok száma), továbbá számos egyetemi intézetünk elektronikus múzeuma, valamint értékes előadások képekkel gazdagon dokumentált, szerkesztett változata.

Karácsonyi ajándékát, az egy hetes kedvezményes könyvvásárt a Közgyűlésen ajánlotta fel a Baráti Kör tagjainak a Semmelweis Kiadó igazgatója, vezetőségünk tagja, Dr. Táncos László.

7.) A Semmelweis Egyetem újság fontos "szócsöve" a Körnek. A Szerkesztőbizottság elnöke Dr. Sótonyi Péter és Dr. Donáth Tibor tiszteletbeli elnök, a szerkesztőség munkatársaival együtt, fokozott figyelemmel gondozzák híreinket, beszámolóinkat. Minden klubösszejövetelünkön díjtalanul hozzá lehet jutni a lap legújabb példányaihoz, elektronikus változata pedig elérhető az interneten honlapunk révén (www.baratikor.sote.hu: "Kapcsolatok" menüpont).

Együttműködési lehetőségünk a Szinapszis hallgatói lappal is figyelemreméltó.

8.) Továbbra is nyitottak maradunk, hogy ápoljuk, fejlesszük a kapcsolatokat hazai és külföldi társaságokkal, intézményekkel, így a társegyetemekkel, a Magyar Orvostörténelmi Társasággal, a Semmelweis Múzeummal és Könyvtárral, a Magyar Orvosok Nemzetközi Akadémiájával (WHMA), a Düsseldorfi Semmelweis Társasággal, az Amerikai-Magyar Orvosszövetséggel (HMAA), a Finn-Magyar-Észt Orvos Társasággal.

A Magyar Orvostörténelmi Társaságtól felkérést kapott a Baráti Kör elnöke Dr. Molnár László vezetőségi taggal együtt, hogy a Társaság egyik 2012. évi összejövetelén előadást tartson az önálló budapesti orvosképzés hat évtizedes történetéről.

Ők ketten jegyzik az e témakörben írt, a Baráti Kör szponzorálásával 2011-ben megjelent "BOTE, SOTE, SE: Az önálló orvosegyetem első 6 évtizedének illusztrált történeti kronológiája" c. könyvfejezetet is (“Emlékezünk orvosainkra 9.", szerkesztő Vincze J, NDP Kiadó, Budapest, 2011. Pp. 29-70).

Egyetemünk közelmúltban létrehozott Alumni Irodájával elkezdődött, s épülőben van a kooperáció, segítettünk a 2011. november 25-i sikeres Magyar SE Alumni Találkozó szervezésében is. Horosz Áron irodaigazgató együttműködésre vonatkozó javaslatát a Közgyűlés a következő szöveg szerint, ellenvetés nélkül támogatta: "a Baráti Kör és az Alumni Iroda lehetőség szerint a jövőben egyeztessék és saját felületeiken (honlap, e-mail) együtt hirdessék a következő, általában havonta megrendezésre kerülő programokat: Baráti Kör havi összejövetele, Alumni kulturális program, Alumni kirándulás" (http://alumni.semmelweis-egyetem.hu).

9.) A Baráti Kör speciális programjaihoz nélkülözhetetlen forrás, a tagdíjak és támogatások befizetése mellett, rendszeres szolgáltatások biztosítása az Egyetem intézményei részéről - mindezekért hálás köszönetünket fejezzük ki, különösen a következőknek (ABC sorrendben): Dr. Mészáros György és Hegedűs Judit EOK igazgatók és munkatársaik; Dr. Molnár László a Központi Levéltár vezetője és munkatársai; a Semmelweis Egyetem rektora Dr. Tulassay Tivadar és szakmai, adminisztratív, gazdasági segítői; Dr. Táncos László a Semmelweis Kiadó igazgatója és munkatársai; Dr. Vasas Lívia a Központi Könyvtár főigazgatója és munkatársai. E helyütt, külön is köszönetet mondunk mindazoknak, akik a minimum tagdíjat meghaladó befizetésekkel támogatták illetve támogatják közös céljainkat!


Újévi jókívánságainkat megismételve, szeretettel várjuk a személyes találkozásokat Önnel a Kör rendezvényein.

Sok üdvözlettel, a Baráti Kör Vezetőségének minden tagja nevében,


Budapest, 2012. január 2.

Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke


* A Baráti Kör működésének fenntartása - az Egyetem által nyújtott támogatás mellett - a tagság által fizetett tagdíj, illetve adományok segítségével történik. A tagdíj címén javasolt támogatás összege magyar állampolgárságú aktív dolgozók esetében legalább 1500Ft/év, nyugdíjasok és egyetemi hallgatók esetében pedig legalább 500Ft/év. (Kérjük, hogy a mellékelt csekken történő befizetés lehetőleg még január-február folyamán megtörténjék, így csökkenthető a banki kezelési költség.)
Külföldön élő aktív dolgozó tagjainknak legalább 50USD/év, nyugdíjas tagok esetében pedig 20USD/év, illetve a megfelelő forint, vagy euro összegű tagdíj javasolt. A befizetés külföldről történhet levélben küldött személyi csekk révén "Semmelweis University Alumni Association - Baráti Kör" megjelöléssel; banki átutalás esetén pedig az alábbi címre:

Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.)
SOTE Baráti Kör (1085 Budapest, Üllői út 26.)
Számlaszám: 10300002-20314006-00003285
(SWIFT-kód: MKKB HU HB)
(IBAN szám: HU09 1030 0002 2031 4006 0000 3285)


Letölthető anyag


2012.01.02.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385