A Semmelweis Egyetem Baráti Körének
Újévi tájékoztató körlevele - 2011.


TISZTELT TAGTÁRSUNK
ÉS JÖVŐBENI TAGTÁRSUNK!


Baráti szeretettel kívánjuk, hogy 2011.
megvalósult kreatív vágyakban gazdag év legyen mindannyiunk számára!


Köszönjük, ha az elmúlt évben Ön bármilyen módon támogatta
a Baráti Kör tevékenységét, kérjük támogatását ez évben is!


Azzal a reménnyel ismertetjük 2010. eredményeit és 2011. évi terveinket, hogy ezek örömeiben Ön is osztozik, ill. célkitűzéseink elérésében Ön is részt vállal. A Baráti Kör csupán akkor tudja sikeresen fenntartani, s újabbakkal gyarapítani programjait, ha Ön támogatja a Kört a rendezvények látogatásával, a Semmelweis Egyetem értékes hagyományainak ápolásával, új hazai és külföldi tagok toborzásával, valamint adománnyal (további információ a 6. oldalon található)* és adományozók szervezésével. Minden tagunk büszke lehet arra, hogy már öt pályázható Baráti Kör díjjal támogatjuk az egyetemi ifjúságot évről-évre! A Kör hatékonyságának egyik elengedhetetlen feltétele az is, hogy tovább növeljük tagjaink létszámát, s Ön csatlakozzon hozzánk, ha jelenleg még nem tagunk, ill. segítsen a tagtoborzásban. A Jelentkezési lap letölthető az internetes honlapunk (www.baratikor.sote.hu) "Felhívás" menüpontjáról, de kérhető - befizetési csekkel együtt - közvetlenül is e-mailen (halasz@rekhiv.sote.hu), vagy telefonon (210-2930/56385) Halász Andrea munkatársunktól. A Baráti Kör aktív taglétszáma több mint hatszáz fő, a túlnyomó többség tagdíjjal, ill. adománnyal támogatja tevékenységünket, mindezt baráti köszönettel nyugtázzuk.

1.) Klubösszejöveteleinket emlékezetes sikerrel tartottuk meg 2010-ben is. Kiváló felkért előadók, ill. vendéglátók tiszteltek meg bennünket élményt adó prezentációkkal, ezúton is kifejezzük köszönetünket a következő felsorolással:

 • Január 27.: Dr. Stubnya Gusztáv főigazgató "Az Egyetem stratégiai menedzsmentje és gyakorlata"; Toldi Gergely orvostanhallgató "Lymphocyta aktiváció vizsgálata klinikai kórképekben"
 • Február 24.: Dr. Kiss Levente egyetemi tanársegéd "80 nap a világ körül"; Tajnafői Zita (Dr. Mészáros György EOK igazgatót helyettesítette) "A Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjának első éve"
 • Március 31.: Prof. Dr. Gera István FOK dékán "Mi lesz veled magyar fogorvos?"; Dr. Hermann Péter egyetemi docens, FOK dékánhelyettes "Emberi erőforrás és migráció a fogorvosi ellátórendszerben"; Dr. Szomolányi Gy. István a Fogorvosi Szekció elnöke "Az SE Baráti Kör Fogorvosi Szekció 2010-es programja, tervei, kulturális hírek"
 • Április 28.: Prof. emer. Dr. Lozsádi Károly "Határkövek a szívsebészet történetében"; A Doktorandusz Kiválósági Díj 2009. évi nyerteseinek rövid bemutatkozása: Dr. Szeifert Lilla, Dr. Tömböl Zsófia
 • Május 26.: Prof. emer. Dr. Brooser Gábor - Dr. Molnár László "Haynal Imre professzor öröksége"; Dr. Táncos László igazgató "A Semmelweis Kiadó"
 • Szeptember 29.: Dr. Vasas Lívia főigazgató “Képekben az orvosi könyvtár 180 éve" (vendégségben a Semmelweis Egyetem újraszervezett Központi Könyvtárában)
 • Október 27.: Prof. Dr. Papp Zoltán "Rendhagyó tanszékelhagyó előadás"; Prof. Dr. Nemes György "A közlekedési sérülések és kezelésük változása az elmúlt évezredekben"
 • November 24.: Dr. Kiss Jenő osztályvezető főorvos "Az én hivatásom"; Szécsényi-Nagy Balázs, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke "Hallgatói élet a Semmelweis Egyetemen".

2.) 2011. folyamán szintén igényes és gazdag klubprogramok várnak ránk. Felkért előadóink neveit ABC sorrendben, előadásaikat előzetes címmel soroljuk fel:

 • Prof. Dr. Balla Péter mb. rektor (Károli Gáspár Református Egyetem) "Egyetemeink közötti kapcsolat"
 • Dr. Boga Bálint főorvos "Az öregedés tudományos megközelítésének története"
 • Prof. Dr. Fejérdy Pál dékán "Bumeráng, avagy másodszor a Fogorvostudományi Kar élén" (Fogorvosi Tagozat)
 • Dr. Forbath Péter (Kanada) "Ami a magyar kardiológia történetírásából kimaradt ..."
 • Prof. Dr. Karádi István dékán "Az ÁOK jövőképe"
 • Dr. Kiss László orvostörténész (Szlovákia) "Az elsők legjobbjai: Chernyei János, Haidenreich Lajos és Stipsics Ferdinánd Nagyszombatban végzett doktorok emlékezete"
 • Prof. Dr. Lénárd László akadémikus, a PTE rector emeritusa "Egyetemeink kapcsolata"
 • Prof. Dr. Lenkovics Barnabás alkotmánybíró "Jog az egészséghez"
 • Prof. Dr. Ligeti Erzsébet akadémikus "Alkalmazott élettan - hátizsákkal"
 • Prof. emer. Dr. Monos Emil - Dr. Molnár László "BOTE-SOTE-SE: 60 éves az önálló Orvosegyetem"
 • Prof. emer. Dr. Robert László (Párizs) "Huzella Tivadar a kötőszövet kutatás úttörője" (május 25.)
 • Prof. emer. Dr. Rózsa Pál (BME matematikus) "Az aranymetszés és a Fibonacci-sorozat: tekinthetők-e természeti törvényeknek?"
 • Simon Katalin levéltáros (Fővárosi Levéltár) "A 18-19. századi magyarországi orvosi professzionalizáció kérdései"
 • Prof. Dr. Szél Ágoston általános rektorhelyettes "A Doktori Tanács elnöki tisztéből a Semmelweis Egyetem általános rektorhelyettességig"
 • Prof. Dr. Tulassay Tivadar rektor "Egyetemünk múltja és jövője".

Rövid prezentációk terve:

 • Dr. Balogh Károly "Apám, Balogh Károly professzor"
 • Berze Ildikó fogorvostanhallgató, a Magyar Fogorvostanhallgatók Egyesülete Budapesti Helyi Bizottságának elnöke "Tájékoztató a hallgatói egyesület munkájáról, különös tekintettel a prevenciós tevékenységre" (Fogorvosi Tagozat)
 • Dr. Bogárdi Mihály ny. főorvos "Egy családban 1 régi bába és 4 orvos"
 • Dr. Farkas Zsolt főorvos (Heim Pál Gyermekkórház) "Újabb klinikai tapasztalatok Németországban"
 • Dr. Fröhlich Georgina PhD hallgató "Modern sugárterápia - Metszetképalkotó eljárásokon alapuló 3D-s brachyterápiás besugárzástervezés"
 • Dr. Máttyus István egyetemi adjunktus "Dr. Mátyus István"
 • Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program diákjai - kulturális program.

(Az előadások időpontját, helyét meghirdetjük körlevelek, valamint a "Semmelweis Egyetem" és a "Szinapszis" újság, továbbá az internetes honlapunk révén. Az előadások előtt félórával büfével várjuk a résztvevőket.)

3.) Az egyetemi ifjúság támogatására 2010-ben is kiemelt figyelmet fordítottunk.

 • A Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna pályázat keretében Dr. Kozák Lajos Rudolf egyetemi tanársegéd (MR Kutatóközpont) nyerte el a 100eFt-os első díjat nemzetközi kongresszuson (Symposium Neuroradiologicum, Bologna) való részvétele támogatására. Ugyancsak nemzetközi kongresszuson (a Genfben megrendezésre kerülő European Society of Surgical Research 45. Kongresszuson) történő részvétel támogatására kapta Dr. Szijártó Attila egyetemi tanársegéd (I. sz. Sebészeti Klinika) a 80eFt-os második díjat. Mészáros Gergő ötödéves orvostanhallgató németországi (Bottrop) tanulmányútjának támogatására nyerte a 60eFt-os harmadik díjat. A díjakat a Semmelweis Egyetem március 12-i ünnepségén adtuk át
 • 4x15eFt-tal díjaztuk a 2010. évi Korányi Frigyes Tudományos Fórum kiváló teljesítményt nyújtó diákszereplőit
 • 200eFt-ot biztosítottunk az SE Testnevelési és Sportközpont részére egyetemi hallgatóink testnevelésének és szabadidő sportjának fejlesztése céljára
 • A Doktorandusz Kiválósági Díjat (2x100eFt) Balogh Zsófia (témavezető: Prof. Dr. Mészáros Tamás) és Dr. Butz Henriett (témavezető: Prof. Dr. Rácz Károly) PhD hallgató nyerte el. A díjakat a Semmelweis Egyetem Dies Academicus ünnepségén (nov. 6.) adtuk át
 • A Baráti Kör Tehetséggondozó Kiválósági Díját (2x50eFt) első alkalommal december 10-én, a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program ünnepi ülésén, a Semmelweis Szalonban adtuk át. A Program Tanács javaslatára a díjazottak: Dr. Fröhlich Georgina és Toldi Gergely.

4.) A Baráti Kör ifjúsági díjait 2011-ben is öt ágon tervezzük!

 • A hagyományos Dr. Balázs Dezső és Walter Julianna ifjúsági pályázat: 60-80-100eFt-os díjak
 • Az egyetemi testnevelés támogatása: 300eFt
 • Két 100eFt-os díj kiváló doktorandusz (PhD) hallgatók jutalmazására - SE Doktori Tanáccsal együttműködve
 • A Kerpel-Fronius Tehetséggondozó Program támogatása két 50eFt-os Kiválósági Díjjal - együttműködés a Program Tanáccsal
 • A Korányi Frigyes Tudományos Fórum kiváló teljesítményt nyújtó diákszereplői-nek jutalmazása: 4x15eFt.

5.) Semmelweis Napon (július 1.), az Egyetem ünnepsége keretében, a Baráti Kör képviselői - Prof. emer. Dr. Sótonyi Péter és Prof. Dr. Schmidt Péter - is helyeztek el koszorút a belső telepi Semmelweis szobor előtt. 2011-ben szintén tervezzük a koszorúzást.

6.) "Az 1891-ben létesült első magyar élettani társulás alapítói" c. jubileumi szimpóziumunk (BK-MOTT-MÉT LXXIII-2009, SE EOK) előadás-kivonatai angol nyelven is megjelentek az Acta Physiologica Hungarica 97/1 (2010. március) számában. A szimpózium és a fogadás képes beszámolói az internetes honlapunkon ("Hírek" menüpont) megtekinthetők.

7.) A NET aulájában 2009. november 25-én tartott, felemelő jubileumi-emléktábla avató ünnepségünk részletes fényképes riportja szintén megtekinthető a Baráti Kör honlapján ("Hírek" menüpont).

8.) A Kör és a Semmelweis Kiadó együttműködésével készült színvonalas 2010. évi egyetemtörténeti falinaptár nagy sikert aratott, a Kör tagjai kedvezményesen, a bolti ár feléért vásárolhatták.

9.) Előbbiekből is látható, hogy az internetes portál (www.baratikor.sote.hu) nélkülözhetetlen hírmédiánk; értékápoló és értékterjesztő adatbázis ez, és folyamatosan gyarapodik. Kérem, látogassák rendszeresen! A Körrel kapcsolatos általános tájékoztatás (vezetőség, történet, alapszabály) és naprakész új információk mellett hozzáférhető a rektorok, a dékánok, az első tanszékvezetők, ill. intézetigazgatók, valamint a Kör elnökeinek galériája (összesen 210 portré és életrajz), továbbá számos egyetemi intézetünk elektronikus múzeuma, valamint érdekesnél-érdekesebb előadások képekkel gazdagon dokumentált, szerkesztett változata (összesen 30, évről-évre jelentősen gyarapodik!).

10.) A Semmelweis Egyetem újság fontos "szócsöve" a Körnek. A Szerkesztőbizottság elnöke Prof. emer. Dr. Sótonyi Péter és Prof. emer. Dr. Donáth Tibor tiszteletbeli elnök, Tolnai Kata felelős szerkesztővel együtt, gondozzák híreinket, beszámolóinkat. Minden klubösszejövetelünkön díjtalanul hozzá lehet jutni a lap legújabb példányaihoz, elektronikus változata pedig elérhető az internetes honlapunk révén is (www.baratikor.sote.hu: "Kapcsolatok" menüpont).

Együttműködésünk a Szinapszis hallgatói lappal is értékes és gyarapszik.

Dr. Forrai Judit kezdeményezésére, a BK 2010. évi Közgyűlésének támogató egyetértésével, együttműködő partnerként csatlakoztunk a kétnyelvű "Kaleidoscope - Integrált Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat; Kaleidoscope - Integrated Magazine of History of Science, Culture and Medicine" on-line internetes quarterly mögé felsorakozott intézményekhez, ill. szervezetekhez.

11.) Továbbra is célunk, hogy ápoljuk, fejlesszük a kapcsolatokat hazai és külföldi társaságokkal, intézményekkel: a társegyetemekkel, a Magyar Orvostörténelmi Társasággal, a Semmelweis Múzeummal és Könyvtárral, a Magyar Orvosok Nemzetközi Akadémiájával (WHMA), az Országos Levéltárral, a Szépművészeti Múzeummal, a Düsseldorfi Semmelweis Társasággal, az Amerikai-Magyar Orvosszövetséggel (HMAA), a Finn-Magyar-Észt Orvos Társasággal.

Felkérésre az SE-ELTE 375. Jubileumi emlékülésén (2010. szeptember 21.) a Baráti Kör elnöke és Dr. Molnár László vezetőségi tag "Az önálló orvosegyetem: BOTE, SOTE, SE" címmel előadást tartott.

Az SE Magyar Alumni Találkozó programjában (2010. november 27.), ugyancsak felkérésre, hasonló előadás prezentálására került sor "Az önálló orvosegyetem első 6 évtizedének történeti kronológiája" címmel. Mivel az önálló orvosképzés minisztertanácsi elrendelésének 60. évfordulója 2011-re (január 28.) esik, e téma bemutatását a Baráti Kör éves programjában is tervezzük.

12.) A Baráti Kör speciális programjaihoz nélkülözhetetlen forrás a tagdíjak, támogatások befizetése, valamint a rendszeres szolgáltatások nyújtása - mindezekért hálás köszönetünket fejezzük ki a következő vezetőknek, ill. intézményeknek (ABC sorrendben): Juhász Irén a NET gazdasági igazgatója és munkatársai; Dr. Mészáros György az EOK igazgatója és munkatársai; Dr. Molnár László a Központi Levéltár vezetője és munkatársai; a Semmelweis Egyetem szakmai és gazdasági vezetői, Bús Ágota a Rektori Hivatal vezetője; Szirányi András informatikus; Dr. Táncos László a Semmelweis Kiadó igazgatója és munkatársai; Dr. Tóth Barnabás az Informatikai Igazgatóság igazgatója és munkatársai; Dr. Vasas Lívia a Központi Könyvtár főigazgatója és munkatársai. E helyen is köszönetet mondunk a minimum tagdíjat nagyságrenddel meghaladó befizetésekért számos barátunknak.


Újévi jókívánságainkat megismételve, szeretettel várjuk az Ön támogatását, valamint a személyes találkozást a Kör rendezvényein.

Szívélyes üdvözlettel a Baráti Kör Vezetőségének minden tagja nevében,


Budapest, 2011. január 3.

Prof. emer. Dr. Monos Emil
a Baráti Kör elnöke


* A Baráti Kör működésének fenntartása - az Egyetem által nyújtott támogatás mellett - a tagság által fizetett tagdíj, ill. adományok segítségével történik. A tagdíj címén javasolt támogatás összege magyar állampolgárságú aktív dolgozók esetében legalább 1500, nyugdíjasok és egyetemi hallgatók esetében pedig legalább 500Ft/év.
Külföldön élő aktív dolgozó tagjainknak legalább 50, nyugdíjas tagok esetében pedig 20USD/év, ill. a megfelelő forint, vagy euro összeg javasolt. A befizetés külföldről történhet levélben küldött személyi csekk révén "Semmelweis University Alumni Association - Baráti Kör" megjelöléssel; banki átutalás esetén pedig az alábbi címre:

Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt. (1051 Budapest, Szent István tér 11.)
SOTE Baráti Kör (1085 Budapest, Üllői út 26.)
Számlaszám: 10300002-20314006-00003285
(SWIFT-kód: MKKBHUHB)
(IBAN szám: HU09 1030 0002 2031 4006 0000 3285)


Letölthető anyag


2011.01.03.

Semmelweis Egyetem Baráti Köre, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. II. em. 214. | E-mail: E-mail | Telefon/Fax: (36-1) 210-2930/56385